Begeleid Werken Oranje

Begeleid Werken Oranje

Een blijvende zoektocht naar de best geschikte positie van ‘Begeleid Werken’ als dienst en werkvorm.

Eind vorige eeuw startte Begeleid Werken in Oranje als proeftuin vanuit onze dagbesteding. De noden van de toenmalige cliënten van het dagcentrum konden in eigen ateliers niet meer gepast beantwoord worden. De opdracht van ‘jobcoach’ ontstaat.

Doorheen ruim twintig jaar maakte de dienst en functie van ‘de jobcoach’ binnen Oranje ook allerlei veranderingen mee, onderhevig aan maatschappelijke en organisatorische tendensen. Waar het eerst vanuit de rand van de dagbesteding georganiseerd werd (cfr. pionieren), werd het al snel een volwaardige dienst.

In 2017 werden mobiele en ambulante dienstverleningsvormen regionaal georganiseerd, waaronder ook de mobiele ondersteuning op het vlak van Begeleid Werken. De maatschappelijke ontwikkelingen rond lokaal en buurtgericht werken, zorgden voor een samensmelting van de levensdomeinen wonen en werken. De jobcoach kwam zo terecht in een regioteam, met expertise op het vlak ‘werken’, naast de integrale begeleiding.

In de jaren die daarop volgen, merken we dat het ondersteunen van beide velden (wonen en werken) een moeilijke combinatie is, zowel op niveau van de cliënt en begeleidingsdoelen, als op vlak van expertise. Waar de een binnenkomt in het systeem van de cliënt en een integrale aanpak heeft in samenwerking met het netwerk, ligt het accent voor de ander op de driehoeksverhouding cliënt-werkpost-organisatie. Het gemis aan voeling met andere jobcoaches rond de specifieke opdracht en regelgeving speelt ook mee. We merken dat de maatschappelijke ontwikkelingen rond arbeid een andere focus en expertise vereisen, en voelen de nood om dit bovenlokaal opnieuw te bundelen.

In 2019 staat Oranje klaar om partner te worden van het Werkburo. Om dit de meeste succeskansen te geven, kiezen we ervoor om een team te hebben die zich ten volle kan inzetten voor de uitbouw van het Werkburo en de bijbehorende werkvormen. We hebben aandacht voor voldoende autonomie binnen een duidelijk kader om de dienst verder uit te bouwen.

Oranje is een netwerkorganisatie met veel lokale projecten. Ook vanuit lokale dagbesteding zet men in op het (zoeken en ondersteunen van) individueel vrijwilligerswerk. Het team Begeleid Werken/Werkburo Oranje krijgt hierin een coachende opdracht. Ook nu nog blijft het de uitdaging deze werking rendabel te maken en te houden. Veranderingen die worden doorgevoerd, zoals persoonsvolgende financiering, hebben hier blijvend een impact op. Het is duidelijk dat er heel wat uiteenlopende noden zijn bij diverse doelgroepen, helaas ontbreekt het soms aan middelen om optimaal aan de vraag te kunnen beantwoorden. Anticiperend op maatschappelijke veranderingen zoekt Oranje nog steeds naar de best mogelijke positie om Begeleid Werken op de kaart te zetten, en blijven we zoeken naar de beste toekomstgerichte werkvorm.

Het verleden leert ons dat we ook nu alert moeten blijven voor veranderingen in de maatschappij. Werkburo wil een organische en dynamische dienstverlening opzetten. Wat vandaag is en kan, mag er morgen ook anders uitzien. We mikken met de breedte van het netwerk rond Werkburo elkaar inzichtelijk te versterken en flexibel te kunnen inspelen op tendensen in de samenleving.

Gudrun Vanderhaeghe en Linde Van Parys
Vzw Oranje

Lees het document