Uitleg voor werkgevers

Wat betekent een begeleidwerker opstarten voor een werkpost?

We richten ons hier tot de werkgever die wil starten met een begeleid werker.

Je hebt met een jobcoach een gesprek gehad over de inschakeling van een persoon met een (arbeids)beperking op jouwwerkvloer: dat gaat vooral over wederzijdse verwachtingen en omgang, over mogelijke taken en hoe die aan te vatten.

Wat betekent het voor de meer formele kant van de samenwerking?

1 Contract
2 Verzekering
3 Dimona
4 Vergoeding
5 Kaart werkposten Vlaanderen en Brussel

1 CONTRACT

Een contract begeleidwerken bestaat uit 2 delen:

- Raamovereenkomst: een overeenkomst tussen jouw bedrijf en de vergunde dienst begeleidwerken.  De voornaamste punten betreffen de verzekering, de wijze van beëindiging, en de inbreng van de jobcoach.
- Afsprakennota: een goede omschrijving van taken, uurroosters, wie waar te bereiken is, etc.

2 VERZEKERING

De vergunde dienst begeleidwerken (i.c. het Werkburo) is wettelijk verplicht een verzekering af te sluiten voor de begeleidwerker: een werkpost hoeft hier dus meestal niets voor te doen. De dekking van deze verzekering is grosso modo vergelijkbaar met een vrijwilligersverzekering.

- Een verzekering lichamelijke ongevallen.
- Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Er wordt GEEN arbeidsongevallenverzekering afgesloten!

- Het bedrijf wordt aangeraden om zijn verzekeringsmakelaar te informeren van de aanwezigheid vaneen begeleidwerker (in het kader van de exploitatieverzekering).  Dit brengt geen verdere kosten voor het bedrijf met zich mee.

- Eigen materiaal(toevertrouwd goed) is - net zoals bij andere werknemers - niet verzekerd.  Als er nood is aan meer gespecialiseerde verzekeringen, moet het bedrijf dit op zich nemen (bv een verzekering tegenglasbreuk bij een ramenwasser).

3 DIMONA

Ook een begeleidwerker moet via Dimona geregistreerd worden.  Niet de gewone Dimona, maar Dimona DWD(without Dmfa), wat van toepassing is voor mensen voor wie geen sociale bijdragen betaald worden.

De Dimona-registratie kan de werkpostzelf doen, maar kan ook door de jobcoach gedaan worden. Voor de registratie heb je een ondernemingsnummer en een RSZ-nummer nodig, en het rijksregisternummer van de begeleidwerker.  

Als je nog geen RSZ-nummer hebt, kan je(of de jobcoach) dit vrij eenvoudig aanvragen via WIDE. Let wel: als je later toch een betaalde werknemer in dienst neemt, moet je je gegevens aanpassen.

4 VERGOEDING

Begeleidwerkers hebben een uitkering, en geen loon – ook niet in natura.  Onkostenvergoedingen mogen wel, maar moeten reële onkosten dekken, en aantoonbaar zijn (verplaatsingsvergoedingen moeten reële kilometers dekken, kledij moet met een bon bewezen kunnen worden).

5 SOCIAAL ONDERNEMEND VLAANDEREN EN BRUSSEL

60 jobcoaches begeleiden ruim 2000 begeleidwerkers in Vlaanderen en Brussel, verdeeld in 6 regio's. Op ruim 3000 werkplekken zijn dagelijks mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt actief. Elk op hun eigen niveau, rekening houdend met ieder kunnen en aankunnen, talenten en interesses, dragen ze allen hun steentje bij op een plek waar zij een meerwaarde kunnen zijn.