Het Werkburo en de Staten-Generaal Arbeidszorg

Het Werkburo en de Staten-Generaal Arbeidszorg

Het Werkburo is blij met het initiatief van een Staten-Generaal voor een sector die niet in één sector te vatten is. We kunnen ons vinden in de princiepsnota.  Daarin wordt een lans gebroken voor een betere uitbouw van Arbeidszorg, met 4 basisprincipes: een passend en sluitend aanbod van kwalitatieve begeleiding; groeikansen voor mensen; een verzekerd statuut voor arbeidszorgmedewerkers en een geïntegreerde ketensamenwerking.  We herkennen ons daarin: het Werkburo is een samenwerkingsverband voor 2000 mensen met een beperking door 25 VAPH-voorzieningen, met een focus op begeleidwerken.  We zien onszelf als een vorm van Arbeidszorg, op een externe werkvloer, met een individuele begeleiding op maat.  

Welke thema's willen wij als Werkburo extra in de verf zetten?

1. Zinvolheid van betaald en niet- betaald werk

Arbeidszorg hecht belang aan doorstroom, maar ook aan ‘krimpgroei’ (een stap terug op de carrièreladder) en persoonlijke bloei zonder professionele doorgroei.   We begrijpen en ondersteunen het streven naar betaald werk als maatschappelijk doel, maar willen ook de nadruk leggen op de waarde van activiteiten waar zorg een belangrijk aspect is en het perspectief op doorstroom naar betaald werk vrijwel afwezig is. In de (semi-industriële) ateliers van VAPH-dagcentra wordt gewerkt en zijn mensen trots op hun werk.  Enkel de focus leggen op betaald werk, kan soms beperkend zijn voor de groeikansen van mensen. Begeleid Werken omvat mensen uit alle hoeken en mikt op inclusie op reguliere werkvloeren – met de nodige ondersteuning.

2. Het werkcontinuüm en erkenningen als middel

Mensen migreren soms van het ene naar het andere traject. Het zou in het belang van de gebruikers zijn, als hun behoeften meer prioriteit krijgen en als zij een sturende rol hebben in hun traject – en systemen zich daaraan aanpassen.   Dat vraagt meer kennisuitwisseling, taakverdeling en afstemming van financieringsmodellen.  Als de economische situatie verandert en meer mensen doorstromen naar betaald werk, moet er meer begeleiding zijn op de reguliere werkvloeren, en omgekeerd.  Dat vraagt een goede monitoring en  flexibele inzet van mensen en middelen, naargelang de situatie.

Het is belangrijk dat mensen hun eigen groeipad kunnen volgen: omhoog – omlaag – iets helemaal anders… Dat vereist diverse trajectmogelijkheden, waarbij de trajecten sterk kunnen verschillen. Mensen moeten kunnen overstappen naar andere stappen en diensten; diensten moeten aspecten kunnen (en willen) ondersteunen die niet bij hun core-business behoren.  Een systeem van één dienst of één erkenning per trap biedt te weinig mogelijkheden.  Een ingewikkelde erkenning van dienstverleningsorganisaties kan ook een struikelblok vormen voor een flexibele waaier van dienstverlening.  Kwaliteitsbewaking is belangrijk, maar mag geen wereld op zichzelf worden en de flexibiliteit van trajecten belemmeren..  

3. Overgang naar betaald werk faciliteren

Om de kloof aan de andere kant over te steken, richting betaald werk, moeten er meer combinatiemogelijkheden zijn tussen de te lage uitkering en het te kleine loon.  We geloven ook dat het combineren van het model van Individueel Maatwerk met een progressief uitkeringsstelsel veel voordelen kan opleveren. Maar zelfs in dat geval blijft begeleiding op de werkvloer essentieel: het Werkburo heef veel ervaring met Begeleid Werken en de bijhorende methodieken, en wil die ook via Individueel MaatWerk inzetten.

4. Erkenning voor werk

Wij zijn ook voorstander van het principe dat mensen niet moeten betalen om gratis te gaan werken. Het zou enorm helpen als bedrijven de mogelijkheid hadden om een forfaitaire vergoeding als jaarlijkse onkostenvergoeding, ( bijvoorbeeld voor vervoer en andere kosten) voor begeleid werkers ( dimona Dwd) in hun boekhouding op te nemen. Veel bedrijven willen graag zoiets doen, maar mogen het momenteel wettelijk niet, omdat het als loon wordt beschouwd en niet als onkostenvergoeding. In de huidige situatie steunen we mee de inclusiepremie van het Platform Begeleid Werken. Dit laat lokale besturen toe om deze kost als een gemeenschapskost en niet als een persoonlijke kost op te nemen.

Met deze accenten willen we de inclusie op de arbeidsmarkt bevorderen en individuen in staat stellen om hun eigen groeipad te volgen en hun volledig potentieel te benutten.

Wat zullen wij als Werkburo doen op de Staten Generaal?

> We hopen op een afvaardiging uit alle provincies en Brussel.

> We maken een stand waarin we onze filmpjes tonen

> We vaardigen een begeleid werker af als ervaringsdeskundige

> We maken onze klemtonen duidelijk via de Nieuwsbrief en in de workshops van de Staten-Generaal.

> We modereren en organiseren inhoudelijk workshop 2 over groeikansen en stofferen met ons referentiekader en praktijkvoorbeelden.

Lees het document