In gesprek met Ines Verhalle, program manager Inclusieve arbeidsmarkt - POM West-Vlaanderen

In gesprek met Ines Verhalle
Program manager Inclusieve arbeidsmarkt
POM - West-Vlaanderen


1. Binnen West-Vlaanderen zijn we bekend met de werking van POM. Voor leden uit andere provincies zal dit minder het geval zijn. Kun je uitleggen wat POM precies inhoudt en waar jullie specifiek op inzetten?
De POM, of voluit Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, is een provinciaal agentschap en heeft als missie om het ondernemerschap in de provincie te versterken. Dit doen we o.a. door te investeren in ruimte en infrastructuur om te ondernemen, innovatie dichter bij de ondernemer te brengen en het aanwezige talent in West-Vlaanderen te ontwikkelen. We geven ook data en informatie op maat. Voor dit alles werken we samen met onze vele partners zoals de kennisinstellingen, ondernemingen en hun organisaties en de sociale partners. Ook de andere Vlaamse provincies hebben een eigen POM maar de inhoudelijke werking en accenten kunnen per provincie verschillen. Zo wordt bijvoorbeeld het thema sociale economie in de andere provincies door de provincies zelf opgenomen. In West-Vlaanderen hebben we een vrij uitgebouwde werking en zijn we met een team van meer dan 80 medewerkers.

2. Een van de sectoren waar POM sterk op inzet, zijn sociale economiebedrijven. Wat is jullie precieze rol hierin en hoe ondersteunt POM deze sector?
De POM is overtuigd van de meerwaarde van sociale economie. Sociale economiebedrijven spelen een onmisbare rol in de realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op duurzaam werk te bieden. Elk talent telt in onze provincie, zeker als we naar een werkzaamheidsgraad van 80% streven. Maar de rol van sociale economiebedrijven gaat nog verder dan dat. Sociale economiebedrijven werken nauw samen met de reguliere bedrijven, als klant of als leverancier, en zo dragen sociale economiebedrijven ook bij tot de verankering van de West-Vlaamse bedrijven.

POM West-Vlaanderen ondersteunt de sociale economie op diverse manieren.  Zo heeft POM een samenwerkingsovereenkomst met zowel 4Werk, het netwerk van de West-Vlaamse maatwerkbedrijven als met STAM vzw, de koepel van de West-Vlaamse arbeidszorginitiatieven zodat zij hun werking kunnen uitbouwen. Met deze samenwerkingsovereenkomsten stimuleren we ook de samenwerking tussen sociale economie-actoren over de verschillende tredes heen, zodat mensen op de juiste plek terecht komen. Verder promoten we ook de sociale economie. Zo bijvoorbeeld faciliteren we samen met de andere Vlaamse Provincies het online platform Doeners.be, een matchmaking tool, waar bedrijven het aanbod van sociale economie-actoren kunnen vinden. En als kennispartner reiken we ook data en studies aan om het beleid cijfermatig te onderbouwen. Zo publiceren we jaarlijks de participatieslang en gaven we UCLL de opdracht om de meerwaarde van arbeidszorg in kaart te brengen.

We zijn er als POM van overtuigd dat de werkvorm Begeleid Werken, ontsproten in de VAPH-sector, ook een meerwaarde kan betekenen voor andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en in het bijzonder voor de anders-actieven.

3. Jouw functietitel is Program Manager Inclusieve Arbeidsmarkt. Wat houdt deze functie precies in?
Ik heb het geluk een zeer gevarieerde job te mogen doen. Zo sta ik als Program Manager Inclusieve Arbeidsmarkt in voor de contacten met het netwerk. Dit betekent o.a. dat ik aan diverse overlegplatformen deelneem.  Ook de opvolging van de  samenwerkingsovereenkomsten met de koepels 4Werk en STAM behoort tot mijn takenpakket. Vanuit de vele contacten met het werkveld groeien dan nieuwe ideeën of opportuniteiten die we vervolgens in samenwerking met diverse partners uitwerken tot concrete acties of projecten, zoals bijvoorbeeld het project Stap per stap van De Lovie/Het Werkburo. In dit pilootproject wordt de methodiek Begeleid Werken ingezet voor langdurig zieken die opnieuw de stap naar de arbeidsmarkt willen zetten. Ook de opvolging van beleidsontwikkelingen en analyse van data behoren tot mijn functie. Hierbij denk ik dan bijvoorbeeld aan de Staten-Generaal Arbeidszorg die de Vlaamse provincies samen met de Ronde Tafel Arbeidszorg georganiseerd hebben.

4. Welke prestaties vanuit POM, zowel als partner als initiatiefnemer, vervullen jou persoonlijk met trots?
In West-Vlaanderen is de sociale economie sterk uitgebouwd. Dus ook op het vlak van sociale economie doet West-Vlaanderen haar naam van ondernemende provincie alle eer aan.  West-Vlaanderen staat tevens gekend als provincie waar goed samengewerkt wordt, en dit merken we ook in het werkveld. 4Werk en STAM zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Deze onderlinge samenwerking hebben we met de provincie en POM altijd gestimuleerd. En we merken dat andere provincies wel eens over het muurtje komen kijken naar hoe we het hier in West-Vlaanderen doen.

5. Wat zijn de korte- en middellangetermijndoelstellingen van POM binnen Arbeidszorg?
West-Vlaanderen streeft naar een arbeidsmarktparticipatiegraad van 80% tegen 2025. Een inclusieve arbeidsmarkt en de optimale participatie van kwetsbare doelgroepen kunnen hiertoe bijdragen. Om deze doelstelling te behalen, rekenen we onder meer op sociale economie ondernemingen en hun steunpunten om, waar mogelijk, doorstroom op de participatieslang te bewerkstelligen. We stimuleren hiertoe ook de verdere samenwerking tussen arbeidszorg en maatwerk. Maar ook voor wie niet kan doorstromen naar een betaalde tewerkstelling of voor wie betaalde tewerkstelling niet langer mogelijks is, biedt arbeidszorg een belangrijke meerwaarde. Het verder uitbouwen van een provinciedekkend aanbod aan arbeidszorg is dan ook belangrijk. De samenwerkingsovereenkomst tussen POM en STAM om dit alles te bewerkstelligen, loopt nog tot eind 2025. Dit betekent dat we volgend jaar al beginnen nadenken over hoe een nieuwe overeenkomst eruit kan zien.

Als POM onderschrijven we ook de engagementsverklaring die opgemaakt werd naar aanleiding van de Staten-Generaal. Daar zitten de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van arbeidszorg in vervat. Heel wat uitdagingen situeren zich op andere beleidsdomeinen en -niveau. Om hierop vooruitgang te boeken hebben we samen met de andere Vlaamse provincies middelen vrijgemaakt om deeltijds een interprovinciaal stafmedewerker arbeidszorg aan te werven. Maar ook vanuit de werking van de provincies en POM West-Vlaanderen zullen we het beleidsvoorbereidend werk verder opvolgen en bewerkstelligen.

6. Wat ziet POM als de meerwaarde van Werkburo/Begeleid Werk binnen Arbeidszorg?
Arbeidszorg neemt een belangrijke rol op in de maatschappelijke activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De diversiteit aan organisaties die arbeidszorg aanbieden en werkvormen waarbinnen arbeidszorg gestalte krijgt, zorgt ervoor dat er voor elke individu die nood heeft aan arbeid en zorg op maat een passend aanbod geboden kan worden. De methodiek Begeleid Werk heeft hierbinnen zijn plaats als unieke werkvorm. We zijn er als POM van overtuigd dat deze werkvorm, ontsproten is in de VAPH-sector, ook een meerwaarde kan betekenen voor andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en in het bijzonder voor de anders-actieven.

7. Hoe kan de samenwerking binnen sociale economiebedrijven, met name binnen Arbeidszorg, volgens POM verbeterd worden?
De UCLL-studie heeft aangetoond dat arbeidszorg in West-Vlaanderen al heel mooi werk levert. De basisvoorwaarden voor optimale activering zijn in grote mate aanwezig bij de verschillende initiatieven. Maar het kan uiteraard altijd nog beter. De grootste opportuniteiten voor verbetering binnen arbeidszorg West-Vlaanderen liggen in het kunnen bieden van een laagdrempelig en gevarieerd werkaanbod zodat arbeidszorgmedewerkers steeds aan de slag kunnen op de werkvloer die op dat moment het best aansluit bij hun persoonlijk groeitraject. Verdere samenwerking en regionale afstemming kan hier een belangrijke meerwaarde leveren.

Lees het document